· SUBCITY '98 ·
CAVE UNDER CITIES AND URBAN AREAS
CONFERENCE
BUDAPEST - 1998

· SUBCITY '98 ·
BARLANGOK A VÁROSOK ALATT
KONFERENCIA
BUDAPEST - 1998


1998-ban Magyarországon rendezték meg azt az egyedülálló konferenciát, amely a városi területek alatti barlangokról és pincékről szólt. A konferenciára 3 földrészről érkeztek vendégek.

A konferencia résztvevői az alábbi ajánlást fogadták el.

A Barlangok Városok Alatt (SUBCITY '98) konferencia ajánlásai

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1998 október 5-9 között rendezte meg a Barlangok a városok alatt című konferenciát

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy:

a városok alatti barlangokat és üregeket és a felettük lévő urbanizálódó térszint és az azon található létesítményeket kedvezőtlen kölcsönhatások veszélyeztetik, amelyeket csak tudatos természet- és barlangvédelmi ill. tervszerű városvédelmi intézkedésekkel csökkenthetünk.

a városok alatti barlangok és üregek védelme, a barlangok és környezetük za­vartalan együttélése csak mindazon szakemberek együttműködésével biztosítható, akik tevékenységükkel hatással lehetnek erre az összefüggés-rendszerre (geológusok, hidrológusok, mérnökök, városépítők önkormányzati szakemberek, régészek, műemlékvédők, földmérők és geofizikusok, barlangkutatók és mások).

Mindezek ismeretében a konferencia részvevői javasolják, hogy az UIS " Karszt Urbanizációja" munkacsoportja terjessze ki tevékenységi körét - önálló részte­rületkén - a városok, ill. lakott területek alatti barlangok és üregek problémakörével.

Ennek szellemében a konferencia részvevői ugyancsak javasolják, hogy 2000-ben a munkabizottság ülését Magyarországon, a területe alatt nagy kiterjedésű barlang- ­és üreghálózattal rendelkező Tapolca városában rendezzék meg. Ezt a javaslatot a város vezetése és a barlangok kutatásában érdekelt gazdasági szervezetek is támo­gatják.

Budapest 1998. október 9.

A konferencia résztvevői

Hungary was held in 1998 at the unique conference, which was about caves and cellars beneath the urban areas. The conference came from three continents guests. The visitors learned about the Hungarian capital's most famous caves, the caves Pálvölgyi and the Szemlohegy caves, and cellars under Buda Royal Castle and Budafok.

Recommendations of the "Meeting on Natural Caves Under Cities and Urban Areas" (Subcity ’98) Conference. The meeting was organized by the Hungarian Speleological Society between the 8-9th October 1998 in Budapest.

The participants of the conference agreed the following:

Caves and artificial cavities and the ban surface above them are endangered by a number of factors. This can only be reduced through methods of environmental and cave protection and urban planning initiatives.

The protection of caves, artificial cavities and unspoiled environment can only be achieved by the co-operation of the different professions and those with expert knowledge whose areas of work touch on the issue. This will include: geologists, hydrologists, civil engineers, town planners, municipal officials, archaeologists, sur­veyors, geophysicists, conservationists, speleologists and others.

Recommendations:

On the basis of the above we propose the creation of a working group within the UIS "Caves and artificial cavities in cities and urban areas". As an extension of the working group on "Urbanization of Karst" . To facilitate this we propose that a working session of this group be held in the town of Tapolca, Hungary in the year 2000.

This town is relevant to the aims of the group as it has several caves in its center.

The idea have a high level of protection by the municipal authorities, and the local caving groups.

Budapest 9th of october, 1998

Endorsed by the conference participants.

Képek a konferenciáról

Látogatás a Gellért-hegyi sziklakápolnában

Visiting the cave chapel on the Gellert Hill

Katona Tamás I. kerületi polgármester köszönti a vendégeket a Várbarlangban

Mr. Tamás Katona Mayor of 1st district welcomes guests in the Castle Cave


Az alábbiakban az előadások magyar és angol nyelvű összefoglalói olvashatók.

The following lectures in Hungarian and English summaries can be found.

DÉNES György: A budai barlangok történeti földrajzához (a konferencia megnyitó előadása)

Notes to the Historica1 Geography of the Buda Caves (Opening paper of the Meeting)

TAKÁCSNÉ BOLNER Katalin: Barlangvédelmi problémák és intézkedések a Rózsadomb térségében

Cave protection problems and measures in the Rózsadomb region, Budapest

FERENCHALMY Katalin: Budavár polgárvárosának és az alatta húzódó barlangrendszernek - úgyis mint műemlék jelentőségű területnek és kultúrtájnak - térbeli szövetéről

The Three Dimensional System of the Burgher City and Underlying Cave-cellars as a Significant Historic Monument

HALÁSZ Miklós, Pécs város pince-támfal veszélyelhárítási tevékenysége

Toubleshooting of Cellar-Supporting Walls in the City of Pécs

HALÁSZ Miklós: Karsztforrások felhasználására tett erőfeszítések Pécs városában

Efforts taken for karst water utilization in the City of Pécs

HALLIDAY, William R: Katasztrofális karszt-víztelenítés Honoluluban, Hawaii, USA

Catastrophic karstic dewatering in Honolulu, Hawaii, u.sa

HALLIDAY, William R: Városfejlesztési problémák egy nagy pszeudokarszton, Hawaii, USA

Problems of urbanization in a large pseudokarst in Hawaii, USA

JONES, William K: Barlangok városok alatt Nyugat-Virginiában, USA

Caves under towns in West Virginia, USA

KERTÉSZ Zs, BORBÉLY-KISS L, HUNYADI L: A városi levegő hatása a Szemlőhegyi-barlang levegőjére Pixe módszerrel végzett aeroszolvizsgálatok alapján

Effects of urban atmosphere in the Szemlőhegy-cave studied by nuclear analysis (PIXE) of cave aerosols

KOLLÁTH János: A tapolcai barlangok bemutatása

An Introduction of the Tapolca Caves

KOLLÁTH János: A tapolcai barlangok idegenforgalmi és gyógy-idegenforgalmi hasznosítása

Tourist and Health Utilization of the Tapolca Caves

KÓSA Attila: Barlangok fölé épülő létesítmények biztonsága

The safety of buildings constructed above cavities

LORBERER Árpád: Barlangokkal kapcsolatos környezeti problémák Óbuda-Békásmegyeren

Environmental problems related to the Caves of Óbuda-Békásmegyer, North West Budapest

MAIS, Karl & PAVUZA, Rudolf: Barlangok Ausztria beépített területein-néhány példával

Caves in urban areas of Austria - a brief overview / Höhlen in verbauten Gebieten Österreichs-einige Beispiele

MEDNYÁNSZKY Miklós: A pinceveszély-elhárítási program szerepe a budai várbarlang reambulációjában

The Role of Cellar Troubleshooting in the Restoration of the Buda Castle Cave

MEDNYÁNSZKY Miklós: A helyreállított barlangok hasznosíthatósága, a helyreállítás szempontjai

The Possible Utilization of Restored Caves and the Aspects of Restoration

MEDNYÁNSZKY Miklós: Az önkormányzat szerepe és feladatai a területe alatt húzódó barlang és pincerendszer kezelésében

The Role and tasks of the Municipality in the management of the Cave and Cellar System under the Buda Castle

PATTANTYÚS Á.Miklós – NEDUCZA Boriszláv: Barlangok kimutatásának lehetőségei geofizikai módszerekkel

Geophisical methods for cave detection

POLINSZKY Tibor: Pincék, üregek, lakások Budafok alatt

Cellars, cavities, dwellings beneath Budafok

TÓTH Zoltán: A Várbarlang számítógépen

Decision making registering GIS system of Castle of Hill of Buda and its cavern network

CULVER David C.: A biológiai erőforrások kezelésének története a Shelta-barlangban, Alabama USA

A history of the management of biological resources of Shelta Cave, Alabama USA


© Mednyánszky Miklós 2015